Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin korzystania z platformy e-learningowej moodle.pum.edu.pl Zasady strony Uwierzytelni użytkownicy
Klauzula informacyjna Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Zgoda na przetwarzanie w celu komunikacji Inne polityki Uwierzytelni użytkownicy

Podsumowanie

Zapoznałem się i akceptuje postanowienia regulaminu.

Pełna treść polityki

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej moodle.pum.edu.pl


Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, w szczególności korzystania z konta w ramach platformy
e-learningowej oraz warunki korzystania z treści dostępnych na platformie
e-learningowej, zwanej w dalszej części regulaminu „Platformą”, będącej własnością Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

 

§ 1 PODSTAWOWE DEFINICJE

 

1.    Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

●     Użytkownik - osoba korzystająca z platformy e-learningowej.

●     Administrator - podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, czyli Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

●     Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa dostępna pod adresem https://moodle.pum.edu.pl/ oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych, służąca do nauki w trybie online, na której prezentowane są materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.

●     Konto użytkownika - zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy
e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika.

●     Logowanie – wejście do portalu z podaniem kodów (tzw. login czyli identyfikatora Użytkownika i hasło) pozwalających na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

●     Polityka Prywatności - zbiór zasad regulujących gromadzenie danych o  Użytkownikach oraz ich wykorzystania.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „Użytkownikami”.

2.    Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.    Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową
i oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z platformy.

2.    Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3.    Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

4.    Administrator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1.    W celu możliwości dostępu do Platformy Użytkownik musi posiadać założone
i  aktywne konto użytkownika.

2.    W celu możliwości dostępu do Platformy Użytkownik musi posiadać założone
i  aktywne konto poczty e-mail.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1.    Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony regulaminem, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.

2.    Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Platformy i nie udostępniać go osobom trzecim.

3.    Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie osobom trzecim bez uprzedniej zgody administratora.

4.    Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Administratora będą kierowane do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

5.    Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do Platformy dla Użytkownika w przypadku korzystania z platformy w  sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Administratora.

6.    Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady współżycia społecznego oraz zakaz umieszczania na Platformie informacji, które powodują łamanie prawa polskiego. Nie przestrzeganie zasad obliguje Administratora Platformy do zablokowania konta Użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

7.    Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy materiałów dydaktycznych lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania. Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody administratora do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innego korzystania niż dozwolony użytek osobisty, o którym mowa w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Administrator chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych  jest możliwy  iod@pum.edu.pl .

3.    Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.    Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz postanowieniami regulaminu.

5.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  1. obowiązku prawnego administratora,
  2. zgody na przetwarzanie danych.

6.    Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celach: realizacji celu dydaktycznego, podnoszenia wiedzy pracowników, osób, które wykonują zadania na rzecz PUM w ramach umów cywilnoprawnych oraz doktorantów i ewentualna komunikacja studentów z wykładowcami  w zakresie koniecznym do realizacji tych celów.

7.    Dobrowolnie podając dane kontaktowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu komunikowania się z wykładowcą.

8.    Dane osobowe zgromadzone na platformie mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora konieczne do utrzymywania funkcjonalności Platformy e-learningowej.

9.    Użytkownikowi przysługuje:

  1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  6. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, za niezgodne z rozporządzeniem przetwarzaniem danych osobowych.

10.  Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z platformy e-learningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

11.  Użytkownik realizuje przysługujące mu prawa za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Administratora na Platformie e-learningowej a także poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: estudia@pum.edu.pl.

 

§ 7 POMOC TECHNICZNA

1.    Użytkownik zgłasza wszystkie nieprawidłowości techniczne związane
z  korzystaniem platformy e-learningowej oraz materiałami edukacyjnymi na adres e-mail: estudia@pum.edu.pl.

2.    Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis rodzaju zdarzenia będącego podstawą do podjęcia działania wyjaśniającego.

3.    Administrator platformy dołoży wszystkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najszybszym możliwym terminie.

4.    Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na Platformie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i  że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa oraz nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w  wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy e-learningowej.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień w niniejszym regulaminie bez uprzedzenia.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na Platformie

3.    Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

4.    Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania funkcjonalności Platformy e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.Podsumowanie

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

Pełna treść polityki

Klauzula informacyjna


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach platformy https://moodle.pum.edu.pl

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Portal dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są środki bezpieczeństwa m.in. firewall, system logowania, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Działając zgodnie z art.13 ust st. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych w ramach platformy moodle.pum.edu.pl jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790, adresem email: iod@pum.edu.pl

Przetwarzamy dane, które podają Państwo w ramach korzystania z platformy moodle.pum.edu.pl .tj:

 1. informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy: modyfikacji profilu lub kontaktu;
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu – wśród nich są:

1)    informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

2)    adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,

3)    ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,

4)    informacje w dzienniku Moodle - oprogramowanie platformy automatycznie zapisuje informacje dotyczące poruszania się użytkowników na platformie.

Ponadto na platformie przetwarzane są dane będące już w posiadaniu administratora przed założeniem konta takie jak: imię, nazwisko, e-mail, oraz w wypadku studentów rodzaj studiów.

Zakres danych przetwarzanych w zależności od celu przetwarzania może się różnić – informacje w tym możecie Państwo uzyskać u naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. Realizacji celu dydaktycznego (na podstawie obowiązku prawnego administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO);
 2. Podnoszenia wiedzy pracowników, osób, które wykonują zadania na rzecz PUM w ramach umów cywilnoprawnych oraz doktorantów (na podstawie obowiązku prawnego administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO);
 3. Komunikacji studenta z wykładowcą (na podstawie zgody administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane od 2 do 5 lat lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody w zakresie, którym dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspomagające obsługę informatyczną platformy moodle.pum.edu.pl .

Posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie.

Posiadacie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, za niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.Podsumowanie

Zapoznałem się i akceptuję postanowienia polityki prywatności.

Pełna treść polityki

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§1.

Informacje ogólne

 1. Usługodawcą platformy e-learningowej https://moodle.pum.edu.pl zwanej dalej „Platformą” jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zwany dalej „PUM”.
 2. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

1)    Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje.

2)    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

3)    Poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez Usługodawcę.

§2.

Zasady ogólne

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach platformy.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§3.

Informacja o plikach cookies

 1. Czym są pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, reklam, sklepów internetowych oraz stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 1. Strona moodle.pum.edu.pl korzysta z plików cookies w celach:

1)    Statystycznych ("Google Analytics" - właściciel plików cookies: Google; PUM).

2)    Sesyjnych (utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego "po zalogowaniu", dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła). Właściciel plików cookies: PUM.

 1. Jak wyłączyć pliki "cookies" w przeglądarce internetowej?

Internet Explorer

Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

link

Firefox

Narzędzia > Opcje > Prywatność

link

Chrome

Ustawienia > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści

link

Opera

Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

link

Safari

Ustawienia > Preferencje > Prywatność

link

link

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zapis lub odczyt plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

http://wszystkoociasteczkach.pl/

§4.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformy.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1)    czas nadejścia zapytania,

2)    czas wysłania odpowiedzi,

3)    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6)    informacje o przeglądarce użytkownika,

7)    informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§5.

Logi Moodle

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie Moodle. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem internetowym i zapewnieniu bezpieczeństwa danych.
 2. Dane są kojarzone z zalogowanymi użytkownikami.

§6.

Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystanie z serwisu internetowego przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 2. Korzystanie z usług formularzy wymaga podania Usługodawcy danych Użytkownika.

§7.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem, poprzez pocztę elektroniczną estudia@pum.edu.pl lub w wypadku zarejestrowanych użytkowników formularz kontaktowy na platformie.
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez PUM wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług przez Usługodawcę.
 4. Dane osobowe będą udostępniane przez PUM innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie lub wymagane do funkcjonowania platformy.
 6. Każdemu, kto podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia.
 7. Żądania wynikające z praw użytkownika można składać za pośrednictwem formularzy na serwisie, jak i poprzez kontakt z administratorem danych.Podsumowanie

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) z siedzibą przy ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin w celu i zakresie niezbędnym do komunikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Pełna treść polityki