Projekty Unijne

Platforma e-leraningowa powstała dzięki działaniom w ramach projektu "Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obecnie na platformie realizowane są działania w ramach innych projektów unijnych, takich jak:

Projekt pod nazwą" Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego".

Głównymi założeniami projektu Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego są budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej, a także poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego

Okres realizacji projektu  to 5 lat: od 01.02.2010 r. do 31.01.2015 r.

Budżet projektu: 1.479.672,00 PLN, wartość dofinansowania 100%

Nr projektu : POKL.04.01.01-00-033/09-00

Celem projektu jest:

 1. Wizyty studyjne pracowników uczelni w wiodących ośrodkach zagranicznych. Dzięki tym wyjazdom kadra naukowo-dydaktyczna wzbogaci się o wiedzę i umiejętności poznane na rynku pozaeuropejskim. Celem wizyt jest poznanie nowoczesnych metod kształcenia przedmiotu oraz w konsekwencji podniesienie poziomu pracy dydaktycznej ze studentami PUM.

 2. Szkolenie kadry naukowo-dydaktycznej WNoZ PUM w wiodących ośrodkach zagranicznych. Dzięki szkoleniom kadry WNoZ, przydatnym do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej zorganizowanych we wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych wzrośnie wiedza na temat zdrowia publicznego w aspekcie nauczania przedmiotu i prowadzenia badań naukowych jakościowych i ilościowych w tym zakresie.

 3. Wizyta studyjna specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego z wiodących ośrodków zagranicznych ma WNoZ.

 4. Kursy specjalistyczne dla profesjonalistów pracujących w systemie ochrony zdrowia.

 5. Szkolenia dla osób pracujących w systemie zdrowia publicznego w sektorze rządowym i pozarządowym.

Więcej informacji na stronie projektu:  http://www.profesjonalista-zdrowie-pam.eu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt pod nazwą „Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do opieki i pracy z osobami starszymi. Studia podyplomowe wyposażą uczestników w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności, a osobom pracującym z seniorami dadzą możliwość poprawienia jakości życia osób starszych. Projekt jest skierowany do osób powyżej czterdziestego piątego roku życia, wykonujących zawody medyczne oraz pokrewne związane ze świadczeniem usług na rzecz osób starszych.

Do wyboru są trzy kierunki studiów: psychogeriatria z neurorehabilitacją,  neurokognitywistyka wieku dojrzałego oraz gerontologia i geriatria kliniczna z podstawami organizacji i zarządzania - nowe kierunki studiów podyplomowych z obszaru geriatrii, na które istnieje realne, rynkowe zapotrzebowanie. Zjawisko starzenia się społeczeństwa - negatywny trend demograficzny rodzi nowe wyzwania społeczno - gospodarcze, stając się kierunkiem działań Unii Europejskiej i uczelni wyższej jaką jest PUM, który dostosowuje swój program i jakość nauczania do wymogów rynku, realizuje misję państwa (zapewnienie opieki zdrowotnej starzejącemu się społeczeństwu), jak również strategii Europa 2020.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Oprócz wykładów odbywają się ćwiczenia praktyczne na wydziałach PUM: Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM, Klinice Neurochirurgii Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM.

Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę kształcenia stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020

Okres realizacji projektu okres realizacji projektu: 01.02.2013-31.07.2014
Budżet projektu to: 1.142.813,50 PLN wartość dofinansowania 100%
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.03.00-00-137/12-00 z dn. 02 04.2013

Celem projektu jest:

 1. Utworzenie i realizacja trzech rodzajów studiów podyplomowych z obszaru GERIATRII w następujących kierunkach:
  • Gerontologia i geriatria kliniczna z organizacją i zarządzaniem
  • Neurokognitywistyka wieku dojrzałego - neurobiologia i biochemia dojrzewania i starzenia
  • Psychogeriatria z neurorehabilitacją – gerontopsychiatria.
 2. Opracowanie i wdrożenie specjalistycznych kursów e-learningowych wspomagających proces nauczania na w/w studiach podyplomowych w oparciu o funkcjonującą już platformę LMS.
 3. Pilotażowa realizacji specjalistycznego eKursu pt. „Pielęgnacja ran przewlekłych i odleżyn.
 4. Podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w zakresie korzystania z systemu egzaminów klinicznych OSCE.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV - „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.3 - „Wzmocnienie   potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt pod nazwą "Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie".

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • budowę nowego obiektu szkolnictwa wyższego -  budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przeznaczonego dla funkcji dydaktycznej,
 • wyposażenie go w aparaturę dydaktyczną 
 • zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia rozwiązań ICT 
 • wdrożenie rozwiązań ICT.

Dzięki uzyskanemu zapleczu dydaktycznemu wyposażonemu w wysokospecjalistyczny i najnowocześniejszy sprzęt zwiększy się udział Uczelni w realizowaniu europejskich projektów edukacyjnych i badawczych. Ścisłe powiązanie nauki i dydaktyki spowoduje wykorzystanie wyników badań naukowych w realizacji procesu dydaktycznego co znacząco wpłynie na podniesie jakości kształcenia.

Budynek jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych (obiekt na terenie szpitala klinicznego, w trakcie realizacji). Obydwie inwestycje w sposób szczególny będą „zazębiać się" (nauka i praktyka), gdyż materiał do zajęć laboratoryjnych dla studentów oraz materiały do prac badawczych będą pobierane na terenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych. Nowe technologie opracowane w ramach utworzonego Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM będą mogły być testowane i wdrażane w warunkach klinicznych w Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych.

W budynku Centrum zaplanowano wdrożenie rozwiązań ICT. Każda sala dydaktyczna wyposażona zostanie w gniazdko sieciowe do połączenia z szerokopasmowym łączem internetowym.
W budynku będzie także dostęp do sieci bezprzewodowej (Wireless Fidelity, WiFi). Szczególnym zastosowaniem WiFi będzie budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej (WLAN) z dostępem dla studentów. W projekcie zaplanowano rozbudowę tworzącej się obecnie platformy e-learnigowej dla studentów.
Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego będzie stanowiło jednostkę uczelnianą, skupiającą studentów oraz kadrę dydaktyczną PUM, wokół biotechnologii medycznej.

W budynku będzie kształcili się studenci następujących kierunków:

 1. biotechnologia (kierunek priorytetowy PO IŚ),
 2. lekarski (kierunek priorytetowy PO IŚ)
 3. lekarsko – stomatologiczny (kierunek priorytetowy PO IŚ)

Uzyskane wsparcie na realizację projektu umożliwi budowę nowoczesnych sal wykładowych, seminaryjnych i laboratoriów wraz z wyposażeniem w aparaturę wykorzystywaną w procesie dydaktycznym.

Proces dydaktyczny w oparciu o Centrum Nowych Technologii Medycznych będzie bazować na najnowszych rozwiązaniach, zgodnie z najnowszymi technologiami, a co za tym idzie na najnowocześniejszej aparaturze, umożliwiającej studentom zapoznanie się z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie biotechnologii medycznej i genetyki. Projekt przyczyni się także do rozwoju współpracy międzynarodowej Uczelni i poszerzania istniejących już kontaktów pomiędzy specjalistami w dziedzinie biotechnologii.


W Programie Rozwoju Dydaktyki i Badan zaplanowano wsparcie procesu dydaktycznego o e-learning.
E-learning w projekcie to głównie edukacja na zasadzie samokształcenia się studentów w oparciu o zaprojektowane materiały edukacyjne.  Z uwagi na charakter prowadzonych studiów (konieczność odbywania zajęć laboratoryjnych na miejscu) w ograniczonym zakresie będzie prowadzony typowy, bezpośredni e-learning – polegający na prowadzeniu zajęć dydaktycznych za pomocą Internetu. Przewiduje się prowadzenie kursów e-learningowych dla studentów kierunku biotechnologia.


Platforma e-learningowa będzie wspomagała proces nauczania i kształcenia studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych objętych wsparciem. Dostęp do platformy e-learningowej studenci będą mieli z każdego miejsca oraz w każdym czasie, tym samym osoby korzystając z tej technologii będą miały możliwość wyboru miejsca oraz czasu nauki, nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych, możliwość stałego monitorowania swoich postępów w nauce, stały kontakt z prowadzącym (przez e-mail, forum dyskusyjne).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu XIII
Działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego"


Ostatnia modyfikacja: niedziela, 4 maj 2014, 18:29