Kategoria zawiera eModuły dydaktyczne z zakresu:

I - Gerontologia i geriatria kliniczna z podstawami organizacji i zarządzania
II - Psychogeriatria z neurorehabilitacją
III - Neurokognitywistyka wieku dojrzałego